BE-ALERT: Bereid je voor & schrijf je in!

13/06/2017
BE-Alert festival

Een brand in jouw straat? Een overstroming in jouw gemeente? Een chemisch ongeval in jouw provincie? De overheid wil je graag tijdig verwittigen. Zo kan je correct reageren in een noodsituatie en je eigen veiligheid garanderen. De Belgische autoriteiten beschikken over een nieuw systeem, dat 24/24 en 7/7 operationeel om je te waarschuwen bij een noodsituatie: BE-Alert. Reeds 200 burgemeesters en gouverneurs sloten zich op dit alarmsysteem aan.

 

Om iedereen de kans te geven om zich in te schrijven op dit alarmeringssysteem, gaven de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de heer Jan Jambon en de minister van Telecom Alexander De Croo, op 13 juni het startsein voor een grote publiekscampagne. De komende maanden worden er heel wat acties gevoerd om BE-Alert bekend te maken bij het grote publiek: een radiospot, affichage, acties op sociale media en een « virtual reality » escape room, die je op verschillende evenementen deze zomer zal tegenkomen.

Waarschuwen om levens te redden 

In noodsituaties is het verwittigen van de bevolking van vitaal belang. Wie gewaarschuwd is, kan de juiste reflexen aan de dag leggen en de specifieke aanbevelingen opvolgen. In geval van nood, moet elke burgemeester, gouverneur en de minister van Binnenlandse Zaken steeds zo snel mogelijk, zoveel mogelijk betrokken personen kunnen verwittigen, met een uniforme en duidelijke boodschap, afkomstig van duidelijk geïdentificeerde officiële bron en via verschillende complementaire kanalen.

 

Om inwoners correct te informeren, moeten de autoriteiten kunnen rekenen op kanalen die voldoende performant en verscheiden zijn. Verwittigen via verschillende complementaire kanalen is immers noodzakelijk in noodsituaties: de chaos die vaak heerst vereist de nodige flexibiliteit en snelheid in reactie.

BE-Alert: een technologie ten dienste van de autoriteiten en de bevolking

Na een proefproject (2014 -2016) ontwikkelde het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) een instrument dat beantwoordt aan de behoefte om de bevolking te verwittigen via verschillende kanalen. Dit instrument kwam tot stand dankzij een samenwerking met verschillende partners: de federale diensten bij de gouverneurs, verschillende gemeenten van het land, het BIPT, de operatoren van de mobiele telefonie en het Belgische bedrijf NEXTEL.

 

BE-Alert is een op nationaal niveau ontwikkeld systeem, bestemd voor alle veiligheidsactoren. In BE-Alert wordt verwittigen via verschillende kanalen in één systeem ondergebracht. BE-Alert kan een boodschap versturen via SMS, via een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn, via e-mail of via sociale media. Bovendien is BE-ALERT een evolutief project: andere kanalen zullen worden geïntegreerd om het verwittigen van de bevolking nog te versterken.

 

Daarnaast wordt ook een bijkomend kanaal ter beschikking gesteld aan alle gouverneurs en burgemeesters die een BE-ALERT-overeenkomst hebben ondertekend: ALERT-SMS. Met deze unieke technologie is het mogelijk een SMS te sturen op basis van localisatie (de plaats van het incident). Via een specifieke procedure geïmplementeerd door het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) en ontworpen in overleg met de mobiele telefoonoperatoren, kan iedereen die fysiek aanwezig is in een bepaalde zone via ALERT-SMS een boodschap ontvangen op zijn mobiele telefoon, zonder voorafgaande inschrijving. Dit systeem is uniek in België, volledig gratis voor de burger en werd ontwikkeld met het oog op toekomstige integratie in BE-ALERT.

 

Deze specifieke technologie is sinds 13 juni 2017 voor heel het land 24/24 en 7/7 operationeel en werd op donderdag 8 juni 2017 in Waterloo getest:

  • Activatie van ALERT-SMS om 9.30 uur voor een zone van 1 km rond het gemeentehuis van Waver;
  • Versturen van de eerste SMS na 10 minuten (vanaf de eerste oproep van de Permanentie van het Crisiscentrum aan een eerste operator tot aan de eerste boodschap verstuurd op een GSM);
  • 22.511 SIM-kaartnummers geïdentificeerd voor de drie telecomoperatoren;
  • met een snelheid van meer dan 100 SMS per seconde kregen uiteindelijk 18.151 personen die fysiek aanwezig waren in de buurt van de betrokken antennes  een SMS (4.360 nummers ontvingen geen SMS om diverse redenen: SMS-geheugen van de telefoon was vol, toestel niet compatibel (zoals SIM-kaarten in drankautomaten of telemetriesystemen), mobiele telefoons waarbij korte nummers geblokkeerd zijn, …).

 

Om dit systeem operationeel te maken, hebben verschillende partners de laatste maanden intens samengewerkt om informatie- en opleidingssessies voor de gemeenten te organiseren en om het wettelijk kader aan te passen, met betrekking tot het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonsgegevens.

 

Zes maanden na de implementering van het project hebben al 200 gouverneurs en burgemeesters de een overeenkomst ondertekend. Zij beschikken nu over BE-Alert om hun burgers te waarschuwen. (Alle gemeenten die hebben ondertekend vindt u op: http://www.be-alert.be)

Van juni tot september: een bewustmaking via verschillende kanalen om iedereen ertoe te brengen zich in te zetten voor de eigen veiligheid

Als de autoriteiten zich voorbereiden, dienen ook de burgers op een verantwoorde wijze het nodige te doen voor de eigen alarmering. Autoriteiten en burgers treden samen op tegen de risico’s en crisissen die zich in de maatschappij voordoen.

 

Zich voorbereiden betekent zich inschrijven op www.be-alert.be. Dankzij deze gratis registratie beschikken alle gemeenten over recente contactgegevens (GSM, vaste telefoon, e-mail, adressen, …).

 

Om de bevolking te sensibiliseren voor BE-Alert, start het Crisiscentrum vanaf 13 juni 2017 een grote publiekscampagne. Deze campagne is tot stand gebracht in samenwerking met de Kanselarij van de eerste minister en het communicatiebureau The Oval Office. Via verschillende acties moedigen we de burger aan zich in te schrijven: een radiospot, affichage, acties op de sociale media, en zelfs een « virtual reality » escape room waarmee we de hele zomer op tour gaan (Plage préférée van Radio 2, Beau Vélo de Ravel van de RTBF, de Gentse Feesten, het Brussels Summer Festival  & Fêtes de Wallonie).

Rss feed